Lafwa nou


dsc_7834

Kwayans nou yo teres nou an, oblije nou, epi kondwi nou pou nou renmen ak sevi.

Nou kwe nan yon sel Bondye vre, etenelman ki egziste nan twa moun - Bondye Papa a, Bondye Pitit la, ak Bondye Sentespri a - chak moun posede egalman tout kalite Divinite ak karakteristik pesonalite yo. Nou kwe Bondye a triune se kreyate a ak soutyen nan linive a. [Matye 28:19-20]

Nou kwe nan Jezikri, Sove nou an ak Senye nou an, sel Pitit Gason Bondye a ki fet. Nou aksepte li nan lavi peche li ak ministe li, ekspyasyon pa pwokirasyon li lan, rezireksyon ko li ki soti nan tonm nan, prezante entesesyon li nan syel la, epi nou kwe retounen li la kapab rive nenpot ki le. [Ezayi 7:14]

Nou kwe nan Sentespri a, twazyem moun nan Bondye a triune, ak Bondye limenm. Sentespri a vini nan mond lan pou revele ak glorifye Kris la. Li kondane yo epi li trase peche yo bay Kris la, li mete nouvo nouvel lavi a, kontinyelman adousi yo soti nan moman nesans espirityel la, epi li sele yo jiskaske jou redanmsyon an.

Nou kwe nan swasant-sis liv yo nan Bib la kom Pawol enfliyanse Bondye a ak inerrant, inikman, vebalman, ak konpletman enspire pa Sentespri a. Nou kwe Ke Bib la se otorite siprem ak final la pou limanite nan tout zafe lafwa ak konduit. [2 Tim. 3:16-17]

Nou kwe ke nonm sa a te kreye nan imaj Bondye. Yo te peveti nati lom ak maltrete pa peche. Le moun peche, li te ouvetman revolte kont e konsa etranje tet li soti nan Bondye. Istorik sa a te tonbe limanite anba kondanasyon divin. Chak moun se se poutet sa, ki bezwen sali, renouvelman, ak renouvelman espirityel. [Eph. 2:8-9]

Nou kwe ke sali se antyeman travay la nan gras Bondye a gras ak repons pesonel yon moun nan fave sa a pa lafwa. Sali se pa pwodwi jefo imen ni bon zev oubyen bonte. Yon moun sove pa lafwa nan Jezikri. [Eph. 2:9]

Nou kwe ke Legliz la se ko Kris la se tet la. Legliz la konsiste de moun ki gen dives etnik, orijin lengwistik, ak orijin kiltirel kiltirel ki gen peche yo lave nan san ti Mouma a. Legliz la konpoze de moun ki rasanble ansanm pou adorasyon antrepriz, priye, patisipasyon nan odonans yo, edifikasyon atrave ekriti yo, ak ankourajman mityel. [1Cor. 12]

Nou kwe ke Senye Jezikri nou an te komande tout kwayan yo pou pwoklame Levanjil la atrave mond lan ak nan disip moun chak nasyon. Akonplisman gran Komisyon sa a mande pou tout anbisyon mond lan ak tout anbisyon mond lan soumet devan yon angajman total de limenm ki te renmen nou epi ki te ba li tet li pou nou. [Matye 28:18-20]