Misyon nou


Kisa 'Global Vizyon Citadelle Ministe' vle di?

Global Vizyon Citadelle Ministe li se pi plis pase yon non, li se deklarasyon objektif nou an.

Vizyon mondyal: Nou gen yon vizyon enpak pa selman yon sel aspe nan lavi moun, men moun an antye.

Citadelle: Citadelle a se yon foli iyonik nan mon yo nan no Ayiti. Li kanpe kom yon senbol espwa ak libete nan pep Ayisyen an. Nou al gade nan senbol ki jan nou pwente sou kwa a nan Kris la - senbol la ki ka pote vre libete nan pep Ayisyen an.

Ministe: Nou pa mete restriksyon sou tet nou nan nenpot kalite pwoje patikilye, nou se sevi pep Ayiti a, kelkeswa sa yo ka bezwen.

Ki misyon nou?

Nou nan yon misyon pou nou pote lespwa ak limye Kris la nan kote ki pi fenwa Ayiti yo.

Nou gaye levanjil Jezikri a atrave fomasyon ak sipo legliz nan tout peyi Ayiti (Travay 20:28), viv gwo komandman an nan bay kominote yo avek bezwen debaz lavi yo (Matye 22:36-40) epi antrene moute pwochen jenerasyon disip Kris yo le nou edike ak ogmante timoun nan lekol nou yo ak ofelen (Pwoveb 22:6).

Ayiti se yon peyi ki te esklav pa mal pou syek.  Nou aple yo swiv egzanp lan nan Jezi jan li pwoklame Ezayi 61 sou ministe li - pote bon nouvel nan pov yo, pou pwoklame libete ki brize a, pou pwoklame libete pou prizonye yo, pou pwoklame ane fave Senye a, ak jou vanjans Bondye nou an; pou rekonfote tout moun ki lapenn;

Kisa ki fe nou diferan?

  • Nou itilize legliz lokal la kom baz la pou ministe nou. Legliz lokal la se fondasyon an ki tout pwogram nou yo bati alantou.
  • Nou se yon akablan kouri Ayisyen e dirije oganizasyon. 97% nan anplwaye nou yo se Ayisyen - anplwaye nou yo se pa selman mwayen pou sevi lot moun, nou ap sevi yo.
  • Nou kwe nan jwenn achte-an nan men moun nou ap sevi yo. Anpil nan moun yo nou ede peye yon ti kras pou sevis yo nou bay - nou bay yon men soti le nou gen, men nou ta anpil olye bay yon men yo.
  • Nou konsantre sou Ayiti riral, lwen kapital la ak kotye vil yo - nou travay avek pi pov la nan pov yo.
  • Nou pataje sa nou genyen avek anpil moun jan nou kapab. Nou ta pito bay yon ti kras nan espwa a 10,000 moun pase ede yon ti ponyen nan moun anpil.